Om oss

Vår visjon er å redusere klimautslippene.


Tilby våre kunder skreddersydde løsninger, tilpasset eiendommen og klimamålene. 

Vi bistår våre kunder gjennom å vise mot og påvirkning til å ta riktige miljøvalg, slik at de kan være foregangsbedrifter ved å ta i bruk innovative og miljøeffektive løsninger.


Til å tenke effektivt i ressursbruk i driften av selskapet, å ha et bevisst forhold til materialbruk og utstyr som anskaffes, samt resirkulere der det er mulig.


Vi er bevisst vårt ansvar ved å velge ansvarlige leverandører og følge opp etikk- og miljøaspekter hos de som leverer varer og tjenester til oss og til våre kunder.


Når din bedrift skal legge en bærekraftstrategi, er det nyttig å kjenne til FNs 17 Bærekraftsmål som er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Målene innebærer å ta hensyn til miljø, økonomi og sosiale forhold.

Som rådgivere bistår vi i klima-, energi- og miljøprosjekter. Vi er med på å møte utfordringene med et dedikert klima- og miljøengasjement, kombinert med solid teknisk fagkunnskap.

Skal vi klare Parisavtalens mål om å begrense den globale temperaturstigningen til maksimalt to grader, er det viktig at hele næringskjeden jobber sammen. Vi kan alle bidra, både som privatpersoner og næringsdrivende.

Vår arbeidsmetodikk

PLAN


Identifiser problemstillingen og kundens ønsker.


Sette mål og delmål.


Planlegg for å nå målene.

ACT


Gjennomgå prosjektet med kunden.


Identifiser områder for forbedring.

CHECK


Løpende kontroll av fremdrift, kvalitet og status.


Identifiser avvik og iverksett korrigerende og forebyggende tiltak.


Gjennomfør periodevise revisjoner av prosjektet

DO


Fremskaffe nødvendige ressurser.


Tilpass kompetanse til prosjektet.


Etablere og iverksette dokumentstyring.


Gjennomfør prosjektet.

Samle data og informasjon.

VÅRE STYRKER

Rådgiving

Miljøsertifisering

Prosjektledelse 

Bill Engeness

Daglig Leder (CEO)


30 års erfaring fra næringsbygg. Tidligere Daglig Leder hos klimaentreprenør. Flere års erfaring fra Offentlige tjenester. Teknisk Direktør i større internasjonalt eiendomsselskap. Leder for Bærekraft i større internasjonalt selskap.

Godkjent som internasjonal Breeam In Use revisor.

Våre samarbeidspartnere hjelper oss å nå bærekraftsmålene.